REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

KP Invest Oy
PL 58 02400 KIRKKONUMMI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toni Vesterinen
Sähköposti: toni.vesterinen(.at.)kultapankki.fi

3. Rekisterin nimi

KP Invest Oy asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään KP Invest Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin ja asiakas-viestintään. Mikäli tietoja ei saa käyttää markkinointitarkoituksiin on se erikseen ilmoitettava rekisterin pitäjälle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia asiakastietoja:

  • etu- ja sukunimet
  • henkilötunnus
  • yhteystiedot, kuten posti- ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot
  • pankkiyhteystiedot
  • palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten toimitetun kullan määrä ja siitä maksettu hinta sekä tilaus- ja maksutapahtumien ajankohdat
  • palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
  • epäiltyihin ja havaittuihin väärinkäytöksiin liittyvät tiedot, kuten poliisiviranomaiselta saadut tiedot ja muut vastaavat tiedot, jotka ovat tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
  • asiakastapahtumien taltiot
  • ip-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus

KP Invest Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, sisältäen mm. henkilötietojen luovuttamisen toimivaltaiselle viranomaiselle väärinkäytösten epäilytilanteissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Suomen Kultatukun valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterin pitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

ATK:lle tallennetut rekisterin tiedot on suojattu palomuurein ja muin teknisin keinoin ja tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Pääsy tietokantoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Manuaalinen, rekisteritietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti. Asiattomien pääsy tietoihin on estetty.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n nojalla oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän osoitteeseen kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna.

10. Korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyn-tiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.


Tilaus ja toimitusehdot: jalometallimyynti

KP Invest Oy:n (Y-2133165-0) jalometallikaupan kuluttajaehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan KP Invest Oy:n tekemään kulta-, hopea- ja platinaesineitä koskevaan kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Ostaja

Ostaja toimii yritysnimellä KP Invest Oy (myöhemmin Yritys). Yritys ostaa eri markkinointikanavien kautta romukultaa, hopeaa ja platinaa eri muodoissa kuten laattoja, kolikoita, sormuksia sekä muita koruja. Yritys määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset kulloinkin kotisivulla voimassa olevien markkinahintojen mukaan sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot sekä Yrityksen kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Yrityksen ehdoille ja edellytyksille, joita Yritys toteuttaa ostosopimuksessaan. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä Yrityksen kotisivuilla olevaan informaatioon.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa esineet, jotka myydään Yritykselle. Asiakas saa oman Tunniste-numeron, jolla hänen tietonsa tallennetaan Yrityksen järjestelmään. Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita Asiakas toimittaa Yritykselle kaupan toteuttamista varten. Esineet katsotaan romuksi ja niillä ei ole muuta arvoa, kuten mahdollista käsityö-, keräily- tai mm. numismaattista arvoa, ellei asiasta ole toisin sovittu. Kulta-, hopea- tai platina tarkoitttaa tässä sopimuksessa puhdasta kullan-, hopean- tai platinan määrää siten, että esineestä on poistettu kivet ja muut metallit sekä esineet ja osat, jotka eivät ole kultaa-, hopeaa- tai platinaa. Ostamme myös sijoituskultaa ja kultarahoja. Sijoituskullan ja rahojen on oltava pitoisuudeltaan vähintään 950 ja siitä ylöspäin. Mukana on oltava aitoustodistukset jotta täysi hyvityshinta voidaan maksaa. Pakkauksen on lisäksi oltava avaamaton ja ehjä.

3. Asiakas

Tehdäkseen Sopimuksen Yrityksen kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Yritykselle Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja hänen on oltava rekisteröitynä Suomen väestötietojärjestelmään siten, että hänellä on vakituinen asuinpaikka taikka postiosoite Suomessa, jossa hän on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla.

4.Sopimus ja kaupan toteutus

Asiakas on hyväksynyt Kultapussin tilauksen yhteydessä siihen liittyvät tilaus- ja toimitusehdot. Tilaamalla Yritykseltä Kultapussin Asiakas sitoutuu lähettämään myytävät esineet Yritykselle 14 vrk sisällä Kultapussin saapumisesta Asiakkaalle. Yrityksen vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee jalometallien määrän ja maksaa hinnaston mukaisen hinnan Asiakkaan Sopimuksessa ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Yrityksellä on oikeus kieltäytyä Sopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta esinettä tai esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Lähetyksestä eritellään kulta-, hopea- ja platina sen punnitsemista varten, eikä Yritys vastaa niistä vahingoista, jotka esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle, ellei toisin ole sovittu.

5. Vastuu lähetyksistä

Toimittamalla itse myymänsä tuotteet Yritykselle siirtyy vastuu lähetyksestä Yritykselle sinä hetkenä, kun Yritys ottaa sen vastaan. Yritys ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä Sopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.

6. Hinta ja maksaminen

Asiakkaan myymien jalometalliesineiden hyvityshinnat määräytyvät maksuhetken maailmanmarkkinahintaan (London Metal Exchange) perustuvan hinnaston mukaisesti, joka on kullan osalta nähtävissä Yrityksen kotisivuilla. Kauppasumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille sinä päivänä, kun tavarat vastaanotetaan. Maksupankkina on Osuuspankki. Asiakkaalle on mahdollista maksaa pikamaksulla, jolloin suoritus kirjautuu kaikkien kotimaisten pankkien tileille vielä samana pankkipäivänä. Pikamaksun kustannus vähennetään asiakkaalle maksettavasta kauppasummasta ja sen hinta on ilmoitettu myyntisopimuksessa. Kauppasumman yhteydessä korvataan Asiakkaalle koituneet kohtuulliset toimituskulut, jotka ovat syntyneet jalometallien lähettämisestä myyntitarkoituksessa Yritykselle. Toimituskuluja ei korvata, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä Sopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimittamiseen tarkoitettuja toimintaohjeita.

7. Henkilötiedot ja tietosuoja

Yritys ei käytä asiakkaan henkilötietoja muuhun kuin asiakkaan osoitetietojen selvittämiseen väestörekisteristä. Yritys voi luovuttaa henkilötiedot ainoastaan viranomaisille heidän niitä pyytäessä, rikosten selvittämistä varten.

8. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Yrityksen vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi. Asiakas vastaa Yritykselle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

9. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Yrityksen ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Yrityksen ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Kun yksityien henkilö myy yritykselle esineitä niin Suomessa ei ole voimassa kuluttajansuojalaki.

Muokattu 21.8.2014